bcImage

Jaarverslag 2010

print
video Afspelen

Gerda van den Berg, directeur-bestuurder.

 • Start fase 1 wijkaanpak de Oude Kooi.

  video
 • In gesprek met senioren op mobiele terrassen.

  video
 • Akkoord met bewonerscommissie over wijkaanpak Tuinstadwijk.

  video
 • Vier nieuwe wijkposten geopend en twee nieuwe spreekuurlocaties ingevoerd.

  video
 • Prachtige nieuwbouw in de Genestetstraat e.o. opgeleverd.

  video
 • Eerste officiële scootmobielruimte in Leiden geopend.

  video
 • Eerste tienermoeders gehuisvest.

  video
 • Samen met onze partners werken we aan een aantrekkelijk Slaaghwijk.

  video

Herstructurerings projecten

De Tuinstadwijk

In december 2010 heeft het college van B&W onze nota van uitgangspunten Tuinstadwijk aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze nota van uitgangspunten is gebaseerd op onze gebiedsvisie voor de Tuinstadwijk. De raad is het eens met de uitgangspunten en sprak haar waardering uit naar de Sleutels, die het plan samen met de bewoners heeft uitgewerkt. Er werd zelfs aangehaald dat dit een voorbeeldproject is voor de samenwerking tussen de corporatie en de bewoners. Kritische opmerkingen waren er ook. Wij worden opgeroepen om de woningen waarbij grootonderhoud plaatsvindt, zoveel mogelijk te isoleren. Wij doen ons best doen om te zorgen dat alle bewoners meedoen met het isolatiepakket.
Lees verder...

De Oude Kooi

Van visie naar uitvoering
Nadat eind 2009 het akkoord op hoofdlijnen met meer dan 70% steun van bewoners is afgesloten, zijn wij in 2010 gestart met fase 1 van de wijkaanpak. 2010 Stond verder in het teken van de uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen naar een sociaal plan. Dit is een uitbreiding op het sociaal statuut en dient als basis voor alle deelprojecten. Hierin zijn onderdelen opgenomen zoals de terugkeerregeling, het huurbeleid, de woonlastenregeling, de leefbaarheid, etc. In november 2010 is dit in de vorm van een eindvoorstel aan de bewonerscommissie voorgelegd. Begin 2011 kregen we definitief akkoord van de bewonerscommissie. De eerste fase van de wijkaanpak bestaat uit vier projecten die kort worden besproken
Lees verder...

Kooiplein en omgeving

De plannen van de gemeente Leiden voor Leiden-Noord zijn ambitieus. Ontwikkelingen rond het Kooiplein zijn onderdeel van een groter plan. In 2010 heeft de Sleutels voor de ontwikkeling van het Kooiplein e.o. een BV opgericht (SPO BV). Deze BV participeert als vennoot samen met commerciële ontwikkelaar Proper-Stok bv in de inmiddels opgerichte Kooiplein Leiden CV. Deze entiteit gaat het gehele gebied ontwikkelen binnen randvoorwaarden die zij is overeengekomen met de gemeente Leiden. De Sleutels heeft als uitgangspunt niet risicovol te participeren binnen de ontwikkeling. Wij gaan ons alleen bezighouden met het aankopen van circa 100 sociale huurwoningen die worden geleverd door Kooiplein Leiden CV, als compensatie van de woningen die worden gesloopt. Ook zal de Sleutels maatschappelijk onroerend goed realiseren binnen het plangebied. Daarnaast is de Sleutels bereid onder voorwaarden als achtervang te dienen voor 10% van de niet verkochte koopwoningen.
Het plan wordt geïntegreerd met een nog aan te leggen half verdiepte tunnel in de Willem de Zwijgerlaan. De uitvoering van deze tunnel is in volle gang. Het uiteindelijke doel is een nieuw kloppend hart te realiseren in Leiden-Noord. In 2011 wordt een nieuw bestemmingsplan voor het gehele gebied opgesteld. De verwachting is dat in 2012 gestart wordt met de uitvoering van het eerste deelgebied; de locatie van de huidige winkels.
Lees verder...

Alexanderstraat

We kunnen terugkijken op een zeer soepel verlopen jaar van uitplaatsingen in het project Alexanderstraat en omstreken. Op 26 januari 2010 zijn de bewoners tijdens een drukbezochte informatieavond geïnformeerd over de nieuwbouwplannen en het sociaal plan. De peildatum voor dit project viel op 4 maart 2010. Vanaf dat moment tot en met 31 maart 2011, konden de bewoners met stadsvernieuwingsurgentie verhuizen naar een vervangende passende woning. Daarbij zijn een aantal bewoners door de afdeling Ontwikkeling van de Sleutels intensief begeleid naar vervangende woonruimte. De gemeenteraad heeft op 16 december het sloopbesluit goedgekeurd. Dat geeft ons de ruimte om door te gaan met de sloop en nieuwbouw van de Alexanderstraat e.o. In 2012 verwachten we een prachtige nieuwe wijk op te leveren, waar vooralsnog 18 van de oorspronkelijke bewoners naar zullen terug keren.
Lees verder...

Van Voorthuijsen locatie

Leiden-Noord ondergaat een grote herontwikkeling, waarvan de Van Voorthuijsenlocatie een onderdeel is. In 2008 zijn hier 73 woningen van de Sleutels gesloopt. De Van Voorthuijsenlocatie wordt straks het groene hart van de stad met een aantrekkelijke woonwerkomgeving. Met de gemeente is afgesproken dat de Sleutels ook 73 woningen op deze locatie gaat afnemen. De besprekingen hierover met de gemeente Leiden zijn in principe afgerond. Tevens is ons verzocht om meer woningen op deze locatie te realiseren. Hierover voeren we gesprekken met de gemeente en de bouwer, Groenoord CV. Het gaat dan over de randvoorwaarden waarbinnen de bouw wordt gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is, dat er medio 2012 wordt gestart met de bouw van dit complex. Tevens zijn de werkzaamheden gestart aan de half verdiepte tunnel onder de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de locatie.
Lees verder...

De Genestetstraat e.o.

Na een periode van twee jaar zijn op 30 maart 2010 de laatste woningen van de nieuwbouw opgeleverd. Onder de nieuwe huurders zijn enkele teruggekeerde ‘oorspronkelijke’ bewoners. De Genestetstraat e.o. is een prachtig nieuwe wijk met een vernieuwde openbare ruimte waar veel ruimte is gecreëerd voor onderling contact. Op 19 juni 2010 hebben we samen met de nieuwe bewoners de oplevering van de nieuwbouw gevierd.
Lees verder...

Jan Evertsenlaan e.o.

Wij hebben een beslissing genomen over de gebiedsaanpak van de Jan Evertsenlaan e.o. In samenspraak met de gemeente Voorschoten richten we de openbare ruimtes anders in en creëren we meer transparantie in de plint. De parkeergelegenheid rond de flats is hierbij een belangrijk onderdeel. In 2010 hadden we hierover meerdere malen overleg met de gemeente Voorschoten. Wij verwachten in 2011 meer helderheid te kunnen geven. Aanvullend wordt aan de bewoners een pakket energetische maatregelen voorgesteld, welke in samenspraak met de bewoners, woonlastenneutraal worden aangeboden. In ieder geval starten wij begin 2011 met het repareren van het beton en het vervangen van de hekwerken. De bewoners betrekken wij bij de materiaalkeuze. Daarnaast overwegen we om in de kleinere blokken liften bij te plaatsen.
Lees verder...

De Sleutels heeft een grote ambitie om het bestaande bezit te verbeteren.